Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu
dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych
oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych.

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych.

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego, kuratora oraz przedstawiciela dla osoby nieobecnej decyduje Sąd.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,

  • pełna zdolność do czynności prawnych,

  • korzystanie z pełni praw publicznych,

  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,

  • nieposzlakowana opinia,

  • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora, przedstawiciela dla osoby nieobecnej.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
UWAGA!
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych, kuratorów i przedstawicieli dla osoby nieobecnej przyjmowane są wyłącznie osobiście:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie
98-320 Osjaków, ul. Częstochowska 9

...............................................................................................................................................................................................................

Osjaków, dnia …………………………


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Częstochowska 9

98–320 Osjaków

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego

Niniejszym oświadczam, że zgłaszam się jako kandydat na opiekuna prawnego dla

osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej/małoletniej*

W związku z powyższym oświadczam, iż:

1) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

2) Nie jestem pozbawiona/y praw publicznych.

3) Nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej.

4) Nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub

obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby

lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu

z nim.

5) Nie orzeczono wobec mnie zakazu prowadzenia działalności związanej

z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub

obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach

lub miejscach oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu

opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Dane adresowe i kontaktowe:

Imię ……………………………………………………………….

Nazwisko ………………………………….……………………..

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy: …………………………………………………

…………………….………………………….

(podpis osoby składającej oświadczenie)

................................................................................................................................................................................................................

Osjaków, dnia ......................................

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Częstochowska 9

98–320 Osjaków

Oświadczenie kandydata na kuratora

Niniejszym oświadczam, że zgłaszam się jako kandydat na kuratora dla osoby

częściowo ubezwłasnowolnionej.

W związku z powyższym oświadczam, iż:

1) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

2) Nie jestem pozbawiona/y praw publicznych.

3) Nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej.

4) Nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub

obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby

lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu

z nim.

5) Nie orzeczono wobec mnie zakazu prowadzenia działalności związanej

z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub

obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach

lub miejscach oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu

opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Dane adresowe i kontaktowe:

Imię ……………………………………………………………….

Nazwisko ………………………………….……………………..

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy: …………………………………………………

…………………….………………………….

(podpis osoby składającej oświadczenie)

.................................................................................................................................................................................................................

Osjaków, dnia …………………………

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Częstochowska 9

98–320 Osjaków

Oświadczenie kandydata na przedstawiciela dla osoby nieobecnej

Niniejszym oświadczam, że zgłaszam się jako kandydat na przedstawiciela dla osoby

nieobecnej.

W związku z powyższym oświadczam, iż:

1) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

2) Nie jestem pozbawiona/y praw publicznych.

Dane adresowe i kontaktowe:

Imię ……………………………………………………………….

Nazwisko ………………………………….……………………..

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy: …………………………………………………

…………………….………………………….

(podpis osoby składającej oświadczenie)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie informuje, iż realizuje projekt systemowy pn. "Współpraca – aktywność – samodzielność" i poszukuje w ramach umów zleceń:

 1. pedagoga do prowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych (w ramach zajęć grupowych dla 1 grupy 7 spotkania po 2 godz. ) i dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej ( 6 x 2 godz.)
  Wymagania wobec kandydatów:
  - wykształcenie wyższe pedagogiczne

  - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 2. doradcy zawodowego do przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (w ramach zajęć grupowych dla 1 grupy 3 spotkania po 5 godz. ) oraz indywidualnych konsultacji – opracowanie IPD (14 osób x 4 godz.)
  Wymagania wobec kandydatów:
  - wykształcenie wyższe w zakresie poradnictwa zawodowego lub posiadanie licencji doradcy zawodowego (przyznanej w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę),
  - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 3. psychologa do przeprowadzenia

  - konsultacji indywidualnych dla uczestników projektu (14 osób x 4 godz.)

  - podjęcia obowiązków asystenta rodziny ( 5 rodzin x 5 m-cy x 80 godz.)

  - dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej ( 10 x 2 godz.)
  Wymagania wobec kandydatów:
  - wykształcenie wyższe psychologiczne

  - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

  - spełnienie warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla osób wykonujących obowiązki asystenta rodziny

 4. Prawnika do obsługi prawnej dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej ( 4 x 2 godz.)

Osoby zainteresowane zapraszamy na rozmowę w dniu 21.03.2013r. w godz. od 9:00 do 10:00 do siedziby GOPS w Osjakowie ul. Częstochowska 9.

Na spotkanie prosimy zabrać CV zawierające informacje o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie
mgr Emilia Kałuża

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie pomaga chorym na choroby autoimmunologiczne


Chorzy na stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane może mieć różne objawy neurologiczne: zmiany czułości ( niedoczulica ), osłabienie mięśni, skurcze mięśni, trudności w poruszaniu się; trudności w koordynacji i utrzymaniu równowagi; problemy z mową ( dyzartria ) i połykaniu ( dysfagia ), problemy z widocznością ( oczopląs , zapalenie nerwu wzrokowego lub podwójne widzenie ), łatwe zmęczenie, ostry lub przewlekły zespół bólowy, problemy z oddawaniem moczu i defekacji, redukcja poznawczej niestabilności ( zwłaszcza depresja ).

objawy MS

Początkowe objawy są zwykle przemijające, słaby i ograniczone. Chorzy często zadają sobie pytanie czy stwardnienie można skutecznie leczyć. Objawy często nie są powodem do szukania pomocy lekarskiej. Najczęstsze objawy początkowe są następujące: zmiany w dotyku rąk, stóp lub twarzy (33%), częściowa lub całkowita utrata wzroku (zapalenie nerwu wzrokowego) (20%), osłabienie (13%), podwójne widzenie (7%) niestabilność podczas chodzenia (5%), problemy z równowagi (3%); W bardzo rzadkich przypadkach początkowe objawy to afazja lub psychoza. Piętnaście procent pacjentów nie ma zbyt wiele symptomów przy poszukiwaniu pierwszej pomocy medycznej.

Chorzy na toczeń

Toczeń rumieniowaty układowy (lub rumieniowaty) jest ogólnoustrojową chorobą autoimmunologiczną, która może wpływać na dowolny narząd ciała. W chorobach autoimmunologicznych system odpornościowy, który normalnie przeznaczony jest do ochrony organizmu przed czynnikami zakaźnymi, takimi jak ciała obce i tkanki itp., przez pomyłkę atakują własne tkanki i narządy organizmu), w którym tworzone są autoprzeciwciała głównie przeciwko tkance łącznej ciała. To powoduje zapalenie ogólnoustrojowe, które uszkadza tkanki i narządy. Choroba może dotyczyć dowolnej części ciała, ale najczęściej uszkadza serce, nerki (nerek), stawy, skórę, płuca, naczynia krwionośne i mózgu (układ nerwowy) i różne kombinacje narządów. Przebieg choroby jest nieprzewidywalny i charakteryzuje się okresami dużej aktywności i pieczątkami (remisji) o różnym czasie trwania. Choroba dotyka częściej kobiet, głównie młodych i w średnim wieku. O tym jak leczyć toczeń możesz przeczytać na forum tocznia oraz możesz zadać dowolne pytanie na temat tocznia i jego objawów lub leczenia.

leczenie tocznia

Chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów jest ogólnoustrojową chorobą autoimmunologiczną, która powoduje przewlekłe zapalenie stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów może mieć również wpływ na tkankę wokół stawów i inne narządy w całym organizmie. Czytaj więcej o RZS czyli reumatoidalnym zapaleniu stawów - układ odpornościowy jest to bardzo złożony układ wyspecjalizowanych komórek i biologicznie aktywnych cząsteczek (przeciwciała są jednym z nich), które są przeznaczone do zniszczenia ciał obcych w ludzkim ciele takich jak bakterie, wirusy czy ciał obce i tym podobne.

reumatoidalne zapalenie stawów

Chorzy na chorobę Leśniowskiego-Crohna

Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego to przewlekłe krwotoczne choroby zapalne jelit (IBD - zapalne choroby jelit). Przede wszystkim wpływają na osoby w młodym wieku (szczyt zachorowalności między 20 i '40 życia) i mają prawdopodobnie charakter autoimmunologiczny. Ze względu na lokalizację zmiany zapalne choroby Crohna były również nazywane regionalnym zapaleniem jelit.

choroba leśniowskiego-crohna

O choroba Leśniowskiego-Crohna polecamy poczytać tutaj. Choroba może wystąpić w dowolnej części przewodu pokarmowego - od jamy ustnej do odbytu, lecz dominującą lokalizacją jest jelito krętego i proksymalna część jelita grubego. Dotknięte chorobą części jelit dotyka obrzęk, zwłóknienie co prowadzi do tworzenia się segmentów i zwężeń. Śluzówka jelit jest znacznie zmieniona - obecność szczelin podłużnych i poprzecznych wrzodów, które tworzą powierzchnię jelita. Wrzody są głębokie, osiągając podśluzówkę i warstwę mięśniową jelita

Chorzy na wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i wrzodziejące zapalenie okrężnicy jest typ zapalenia okrężnicy, choroba układu pokarmowego, która charakteryzuje się zapaleniem i krwawieniem, ropnym owrzodzeniem w błonie śluzowej w okrężnicy. Choroba może objawiać się jako ostrym lub przewlekłym przebiegiem.

wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Istnieją różne teorie na temat tego, co powoduje wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Pacjenci cierpią zarówno z powodu zaburzeń układu immunologicznego, ale nie wiadomo, czy te zmiany są przyczyną lub skutkiem zapalenia okrężnicy. Polecamy poczytać o wrzodziejące zapaleniu jelita grubego i wrzodziejącym zapaleniu okrężnicy. Uważa się, że układ odpornościowy reaguje w sposób nienaturalny na obecność bakterii w przewodzie pokarmowym.

Chorzy na sarkoidozę

Sarkoidoza jest układową chorobą z grupy chorób stanów zapalnych, którą cechuje powstawanie ziarniniaków w węzłach chłonnych, płucach, wątrobie, śledzionie, sercu, szpiku kostnym, skórze, oczach i innych narządach. Morfologicznie przypomina gruźlicę, ale w przeciwieństwie do niej ziarniniaki wykazują martwicę i nie są obecne w niej bakterie.

sarkoidoza objawy

Sarkoidoza charakteryzuje się tworzeniem ziarniniaków, które są zbudowane z komórek nabłonka olbrzymiokomórkowych typu Langhansa - limfocytów, komórek plazmatycznych oraz fibroblastów.

W początkowej fazie, zazwyczaj występuje ból, obrzęk nadgarstków i brył o różnych rozmiarach w skórze. Polecamy poczytać więcej na forum o sarkoidozie w tym miejscu. Na zdjęciu rentgenowskim ukazują się powiększone węzły chłonne śródpiersia i ewentualnie zmiany w płucach. Może wystąpić kaszel, gorączka, zmęczenie, ból za mostkiem i tym podobne objawy.

Chorzy na miastenię

Miastenia gravis – jest przewlekłą postępującą chorobą charakteryzujących się nieprawidłowym zmęczeniem i osłabieniem mięśni.

Po raz pierwszy opisana w 1672 powrotem przez Thomasa Willisa. Obecnie rośnie zachorowalność na miastenię i wynosi około 5 - 10 pacjentów na 100 000 ludności. Czytaj więcej o miastenii forum o miastenii i jej leczniu i przedstaw swoje objawy oraz zapytaj o leczenie.

miastenia objawy

Przyczyny miastenia

Miastenia - choroba genetyczna lub autoimmunologiczna. Podejrzewa się, że przyczyną jest mutacja genu odpowiedzialnego za działalność synaps nerwowych – mięśniowych.

Chorzy na bielactwo

Bielactwo jest dziedziczną chorobą, która ma wpływ na oczy i / lub skórę. Jest spowodowana przez problemy w tworzeniu pigmentu - melaniny w skórze, w wyniku zmian w aktywności enzymu tyrozynazy.

bielactwo objawy

Melanina jest naturalnym filtrem chroniącym ludzi przed szkodliwym działaniem słońca. Jej nieobecność sprawia, że oczy i skórę stają się niezwykle wrażliwe na działanie promieni słonecznych. Zapytaj o o taj wyleczyć swoje bielactwo na forum. Dlatego albinosi są bardziej podatni na raka skóry.

Częstość występowania bielactwa waha się w zależności od obszarów geograficznych. Zakłada się, że średnia częstotliwości wynosi 1:17 000.

Chorzy na chorobę Hashimoto

Synonimy: choroba Hashimoto, Hashimoto, zapalenie tarczycy Hashimoto, wole białaczkowe, wole limfocytarne.

Hashimoto objawy

Chorobę po raz pierwszy opisana w 1912 r przez japońskiego chirurga Hashimoto (Hashimoto Hakaru, 1881/34). Autoimmunologiczna geneza powstała w 1956 roku.

Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy występuje u 1% populacji; stosunek mężczyzn do kobiet wynosi 1: 4. Występuje najczęściej w wieku pomiędzy 40-50 lat. Polecamy poczytać na forum o chorobie Hashimoto jak skutecznie leczyć i radzić sobie z tą chorobą. Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy Hashimoto - jest jedną z najczęstszych przyczyn niedoczynności tarczycy.

Schowaj Menu